Psykologi – laillistettu ammattilainen

Miksi juuri psykologi olisi paras auttamaan minua?

Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka työtä valvoo Valvira. Psykologi pohjaa työnsä tieteellisesti tutkittuihin menetelmiin ja luotettavaan käytäntöön.

Kaikilla psykologeilla on taustallaan maisterin tutkinto pääaineenaan psykologia. Psykologin osaamisalueita ovat ihmisen tunne-elämä, ajattelu, käyttäytyminen ja oppiminen. Erotuksena psykiatrista, joka on lääkäri, psykologi ei tee diagnooseja, eikä määrää lääkkeitä.

Vain laillistetut psykologit voivat käyttää psykologin nimikettä ja tehdä psykologin työtä. Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää laillistukset ja valvoo psykologien toimintaa. Näin taataan asiakkaille, että jokaisella psykologin työtä tekevällä on riittävä koulutus ja ammattitaito. Psykologin laillistuksen voit tarkistaa helposti nimellä tai rekisteröintinumerolla JulkiTerhikistä.

Psykologia sitovat psykologityön ammattieettiset periaatteet, joita ovat muun muassa

  • luottamuksellisuus
  • salassapitovelvollisuus
  • tietoon perustuva suostumus asiakkaan hoidossa
  • ammatillisen pätevyyden kehittämisvelvollisuus
  • vastuu psykologityön laadusta ja seuraamuksista
  • riippumattomuus
  • rehellisyys
  • puolueettomuus.

Mikäli psykologin epäilee toimineen epäeettisesti, hänen toiminnastaan voi tehdä selvityspyynnön ammattieettiselle lautakunnalle. Kaikki yksityisenä ammatinharjoittajana toimivan psykologin asiakkaat on vakuutettu lakisääteisellä potilasvakuutuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että psykologin asiakkailla on lain silmissä potilaan asema ja oikeudet, joita säätelee potilasvahinkolaki.

Psykologina olen sitoutunut jatkuvasti kehittämään osaamistani ja kouluttautumaan minimissään 10 päivää vuodessa. Olen velvollinen seuraamaan alani kehitystä ja etsimään uusinta tutkimustietoa aiheesta, joka sinua huolestuttaa.

Tutustu palveluihini!
Mitä psykologin ohjauskäynnillä tapahtuu?

Autan sinua kulkemaan kohti tasapainoista perhe-elämää!

Ota yhteyttä!